Proč bych se měl dát pokřtít?

Proč bych se měl dát pokřtít? OdpovědětProč bych se měl dát pokřtít? je důležitá otázka, na kterou musí křesťané odpovědět. Od nejstarších dnů křesťanské církve byl křest základním krokem víry, který věřící všeobecně dodržovali bezprostředně po spasení (Skutky 2:38, 41; 8:12, 38).Akt křtu ponořením do vody navenek vyjadřuje vnitřní zkušenost změny, která se děje v životě každého věřícího při spáse. Ukazuje, že starý způsob života skončil a začal nový život víry v Ježíše Krista (2. Korintským 5:17). Křest je důležitý, protože poskytuje vizuální svědectví – veřejné prohlášení světu – které symbolicky ztotožňuje nového věřícího se smrtí, pohřbem a vzkříšením Ježíše Krista.

Bible uvádí několik důvodů, proč je křest důležitým krokem v křesťanském životě:Křest je výrazem spasitelné víry. Křest jako známka potvrzení představuje naši zkušenost spásy a velkolepé dílo Ježíše Krista v umírání za naše hříchy a vstávání pro naše ospravedlnění: Když jste byli pokřtěni, byli jste pohřbeni s Kristem. A s ním jste byli vzkříšeni k novému životu, protože jste důvěřovali mocné Boží moci, která vzkřísil Krista z mrtvých (Koloským 2:12).Křest je Bohem ustanovený a přikázaný Ježíšem. Jako součást svého velkého poslání církvi dal Ježíš tyto pokyny: Jděte a získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a naučte je poslouchat vše, co jsem přikázal. vy. A jistě jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Matouš 28:19–20). Křest je nedílnou součástí křesťanského učednictví a má být trvalou praxí církve.Křest je akt poslušnosti našeho Spasitele, který vyjadřuje naši touhu líbit se Bohu. Slovo křesťan znamená Kristus-následovník. Jelikož nás Kristus povolal ke křtu a dal příklad tím, že se nechal pokřtít sám (Matouš 3:16), zanedbání pokřtění znamená neuposlechnutí Kristova příkazu.

Křest nás spojuje s Kristem tím, že nás ztotožňuje s Jeho smrtí, pohřbem a vzkříšením: Nebo nevíte, že my všichni, kdo jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme s ním tedy křtem pohřbeni ve smrt, abychom, jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých skrze slávu Otcovu, i my žili nový život (Římanům 6:3–4). Když činíme pokání ze svých hříchů a uvěříme v Ježíše Krista, křest svědčí o našem spojení s Ním.

Podobně křest představuje naši smrt starému životu z hříchu a naše nové zrození do života vzkříšení a osvobození od otroctví hříchu: Protože jsme s ním byli spojeni v jeho smrti, budeme také vzkříšeni k životu, jako byl on. Víme, že naše staré hříšné já bylo ukřižováno s Kristem, aby hřích mohl ztratit svou moc v našich životech. Už nejsme otroky hříchu. Neboť když jsme zemřeli s Kristem, byli jsme osvobozeni z moci hříchu (Římanům 6:5–7, NLT).

Křest nás také ztotožňuje s tělem Kristovým (1. Korintským 12:12–13). Je to emblém, který říká, že nyní patříme Ježíši Kristu a jeho lidu: Neboť vy všichni jste děti Boží skrze víru v Krista Ježíše. A všichni, kdo byli ve křtu sjednoceni s Kristem, oblékli Krista, jako když si oblékli nové šaty (Galatským 3:26–27).

Křest vydává veřejné svědectví o vnitřním díle Ducha svatého, který smývá naše hříchy: A ta voda je obrazem křtu, který vás nyní zachraňuje ne odstraněním špíny z vašeho těla, ale jako odpověď Bohu z čistého svědomí. Je účinný díky vzkříšení Ježíše Krista (1 Petr 3:21, NLT; viz také Skutky 22:16; 1. Korintským 6:11).

Správné pochopení křtu znamená pochopit, že jde o více než jen o náboženský rituál nebo církevní tradici. Význam křtu pramení ve smrti Ježíše Krista, Božího vlastního Syna, který zemřel místo nás, aby zaplatil za naše hříchy, a který svým vzkříšením zvítězil nad smrtí a zajistil nám nový život v Duchu a věčný život s Bohem. .Top