Proč Bůh posílá lidi do pekla?

Proč Bůh posílá lidi do pekla? OdpovědětBible říká, že Bůh stvořil peklo pro Satana a zlé anděly, kteří se proti němu vzbouřili, ale v pekle jsou také lidé (Matouš 25:41). Andělské bytosti i lidské bytosti jsou v pekle ze stejného důvodu, z hříchu (Římanům 6:23).Protože Bůh je zcela spravedlivý a morálně dokonalý (Žalm 18:30), vždy dělá to, co je správné – v Bohu není žádná temnota, ani nejmenší smítko nedokonalosti (1 Jan 1:5). Bůh sám je měřítkem toho, co je správné, dobré a morální. Pokud by nebylo měřítkem mravní dokonalosti Bůh, stvořené bytosti by se neměly s čím měřit. Jinými slovy, je-li Bůh dokonale spravedlivý, pak vše, co nedosahuje uvedené dokonalosti, je hříšné a každá lidská bytost, která kdy žila od Adamova pádu z milosti, se dopustila hříchu (Římanům 3:23). Protože Adam zhřešil, celá lidská rasa má nyní hříšnou povahu (Římanům 5:12). Ale lidé nejdou do pekla kvůli Adamovu hříchu; jdou do pekla kvůli svému vlastnímu hříchu, který si svobodně zvolili (Jakub 1:13–16).

Protože Bůh je věčný, neměnný a nekonečný a všechny hříchy jsou zásadně proti Bohu, Bůh rozhodl, že spravedlivý trest za hřích musí být také věčný (Matouš 25:46). Je zde ještě jeden aspekt, který je třeba zvážit, a to ten, že Bůh také stvořil lidi, aby žili věčně. Když se tedy někdo dopustí hříchu proti jinému člověku, je uraženému také věčně ubližováno.Bůh proto usoudil, že všichni, kdo se dopustí hříchu, půjdou do pekla, protože nedokázali splnit Jeho spravedlivé měřítko; porušili Jeho zákon mravní dokonalosti. Kdyby Bůh neposlal lidi do pekla za porušení jeho zákonů, dalo by se říci, že Bůh není spravedlivý (Žalm 7:11). Dobrou analogií je soud se soudcem a porušovatelem zákona. Spravedlivý soudce vždy odsoudí toho, kdo byl shledán vinným. Pokud by tento soudce neusiloval o spravedlnost za zločin, nebyl by spravedlivým soudcem (Deuteronomium 32:4).Dobrou zprávou však je, že Bůh je také milosrdný. Ve svém bohatém milosrdenství vytvořil cestu pro hříšníky, aby se vyhnuli trestu pekla tím, že důvěřovali v usmiřující dílo Jeho Syna, Ježíše Krista (Římanům 5:9). Pro křesťany byl trest za hřích odstraněn a umístěn na Krista na kříži (1 Petr 2:24). Kvůli Kristově oběti je Bůh stále spravedlivý – hřích je potrestán – a přesto je také milosrdný ke všem, kdo věří.

Top