Kdo může přijímat přijímání podle Bible?

Kdo může přijímat přijímání podle Bible? OdpovědětTéměř každá církev praktikuje nějakou formu přijímání neboli stůl Páně. Současně existuje mnoho rozmanitosti ve skutečném provádění obřadu a různé církve mají také různé názory na to, kdo smí přijímat přijímání.Některé církve praktikují radikálně otevřené společenství, které by mohly nazvat otevřeným stolem: ve snaze být plně inkluzivní zvou kohokoli a každého, aby se účastnil společenství, bez ohledu na duchovní postavení nebo důkaz otevřeného hříchu. Většina církví však klade určitá omezení na to, kdo může přijímat přijímání: většina vyžaduje alespoň vyznání víry v Krista. Většina také vyžaduje, aby byl příjemce v dobrém postavení v církvi – to znamená, že nežije v nekajícím hříchu. Některé církve také vyžadují křest před přijetím spojení a některé vyžadují oficiální členství v církvi.

Otázky o tom, kdo může přijímat přijímání, sahají až do velmi rané církve. Tomuto problému se věnuje Didache z prvního století, která učila, že křest je předpokladem pro přijímání (Didache 9:10–12). Ve druhém století Justin Mučedník stanovil tři požadavky pro přijímání: víru v církevní učení, křest a tak žít tak, jak přikázal Kristus ( První omluva , Kapitola LXVI, přel. od Dodse a Reitha).Biblické učení o Večeři Páně se nachází v 1. Korinťanům 11:17–34 a podporuje účast věřících, kteří chodí ve společenství s Pánem. Všichni, kdo mají osobní víru v Ježíše Krista, jsou hodni účastnit se Večeře Páně.Biblicky existují dva typy lidí, kteří by neměli přijímat přijímání: neobnovení a nekajícní. Přijímání by nemělo být přístupné těm, kteří nejsou znovuzrozeni nebo těm, kteří žijí ve známém, nevyznaném hříchu.Biblicky by se společenství nemělo omezovat na konkrétní církev nebo denominaci. to je Pánova Stůl, ne stůl žádné církve. Důležité je, že účastníci jsou znovuzrození věřící, kteří chodí ve společenství se svým Pánem a mezi sebou navzájem. Přijímání je časem vzpomínání (Lukáš 22:19) a časem zamyšlení. Před účastí na přijímání by měl každý věřící osobně prozkoumat své srdce a pohnutky (1. Korintským 11:28).

Slovo společenství je spojen s svaz . Přijímání je výsledkem spojení s Kristem, sdílení společných myšlenek, pocitů a zkušeností. Účast na smrti a pohřbu Syna Božího je základní součástí spasení (Římanům 6:3–5) a tato smrt je symbolizována v obřadu společenství. Pokud člověk nemá spojení s Kristem, akt přijímání nemá žádný význam (Jan 1:12; Římanům 10:9–10). Člověk, který nebyl duchovně regenerován, nemá žádný způsob, jak komunikovat s Bohem (Efezským 2:3; Koloským 1:21). Proto nevěřící přijímající přijímání praktikuje pokrytectví a může ho to vystavit nebezpečí Božího soudu.

Pro dítě Boží přijmout společenství ve stavu nekajícího hříchu je další forma pokrytectví. Kdo by jedl chléb nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně (1. Korintským 11:27). Věřící se mají podrobit sebezkoumání (verš 28), a tak se ve svém životě vyhýbat Boží kázni (verše 27–30). Přechovávat hřích ve svém srdci, odmítat se smířit se spoluvěřícím nebo tvrdošíjně vzdorovat uznání své potřeby odpuštění, zvláště s ohledem na jeho dostupnost (1 Jan 1:8–9), je známkou tvrdého srdce, nikoli obyčejného. spojení s Kristem.

Podle Bible ti, kdo přijímají přijímání, musí být pokorní, znovuzrození, bez nevyznaného hříchu a žít v poslušnosti Bohu. O tom, zda život v poslušnosti v každém případě zahrnuje křest, musí rozhodnout jednotlivé církve. Pro obráceného, ​​kajícího hříšníka je stůl Páně vítaným místem, kde mohou znát Boží opatření a odpočívat v Jeho milosti.Top