Kde byl Ur Chaldejský?

Kde byl Ur Chaldejský? OdpovědětUr Chaldejců (nebo Chaldejců) bylo místo v Mezopotámii a je zmíněno čtyřikrát ve Starém zákoně:Genesis 11:28 říká, že Háran (Abramův bratr a Lotův otec) zemřel v chaldejském Ur, zemi jeho narození.

Genesis 11:31 říká, že Abram opustil Ur Chaldejců a přestěhoval se do Kanaánu. Kapitola 12 dále vysvětluje, že tento krok byl výsledkem Boží výzvy Abramovi, aby opustil svůj domov a přestěhoval se do nové země, kterou Bůh jednoho dne dá svým potomkům.V Genesis 15:7 se Bůh ztotožňuje s Abramem: Já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z Chaldejského Uru, abych vám dal tuto zemi, abyste ji obsadili.V Nehemjášovi 9 Izraelité vyznávají své hříchy a vyprávějí o historii Izraele: Ty jsi Hospodin Bůh, který jsi vyvolil Abrama a vyvedl jsi ho z Uru Chaldejců a dal jsi mu jméno Abraham (verš 7).Ur mohl být městem a jako umístění Uru bylo navrženo mnoho míst, ale žádná teorie není definitivní. Místo, které se nejčastěji navrhuje, je město na řece Eufrat, asi 150 mil severozápadně od Perského zálivu.

Septuaginta (starořecký překlad Starého zákona) jednoduše nazývá Ur Chaldejů zemí Chaldejů a v Novém zákoně Štěpán, který přezkoumává historii Izraele, říká, že Abraham vyšel ze země Chaldejců (Skutky 7 :4).

Mnoho učenců věří, že Ur není název města, ale prostě slovo, které znamená země. Je-li tomu tak, pak Ur Chaldejů je prostě země Chaldejů. Chaldea byla v oblasti známé jako úrodný půlměsíc. V závislosti na časovém období se území Chaldejců lišilo, ale zahrnovalo by spodní část úrodného půlměsíce, která se rozprostírala od horního okraje Perského zálivu severozápadně až po oblast města Babylon. Chaldejci na chvíli vládli Babylonu. Přesné hranice jejich území nejsou jasné.

Pointou příběhu je, že Bůh povolal Abrama z oblasti civilizace a prosperity. Ur Chaldejský, místo, kde žil, by měl dostatek vody a půdy pro pastvu a byl by aktivní v obchodě. Bylo to místo. Bůh ho od toho odvolal na místo, které mu bylo neznámé. Abram by si pravděpodobně jen těžko dokázal představit lepší místo než to, kde už byl. Ale Abram uvěřil Božím zaslíbením a Bůh mu tuto víru připsal jako spravedlnost (Genesis 15:6; Římanům 4:3). Historie byla plná průkopníků, kteří opustili civilizaci, aby hledali lepší život, ale obvykle byli tito lidé v zoufalé tísni a zoufale toužili po něčem lepším. Odešli ze špatné situace s vědomím, že i když budou existovat nebezpečí a útrapy, mohou mít nakonec něco lepšího. Zdá se, že Abramova situace byla opačná. Žil v prosperující civilizaci mezi svou rodinou, která se zdá být bohatá. Odešel od toho všeho a jednoduše věřil, že mu Bůh dá něco lepšího, i když bude cizincem v cizí zemi a během svého života se nedočká splnění Božích zaslíbení.

Mnoho křesťanů čelí stejnému problému. Ti, kteří žijí v pohodlí a luxusu, se mohou příliš snadno soustředit na tady a teď a zapomínat, že je Bůh povolal, jako Abram a jeho děti, aby se těšili na město se základy, jehož architektem a stavitelem je Bůh (Židům 11:10) .Top