Co je to votivní nabídka?

Co je to votivní nabídka? OdpovědětVotivní dar byl jedním z typů obětí v židovském obětním systému. V některých překladech je to zmíněno v Levitikus 7. Volativní oběť byla dána ke splacení slibu nebo při posvěcení či splnění slibu. Na rozdíl od jiných obětí, které musely být spotřebovány během jednoho dne, mohla být votivní oběť ponechána na jednu noc a dokončena další den. Za žádných podmínek v izraelském systému obětí nesměla být oběť snědena po druhém dni (3. Mojžíšova 7:15–18).Zatímco NASB, NRSV a LEB tento termín používají votivní nabídka v Leviticus 7:16 tento výraz používá většina překladů Bible slib místo toho, abychom odlišili biblickou oběť od nebiblické praxe, nazývané také votivní oběť. Tyto pohanské votivní dary byly trvalými památkami nabízenými božstvu při plnění slibu. Mezi pohanskými uctívači je běžné, že votivní (nebo ex-voto) obětiny byly buď vytvořeny jednotlivcem, nebo shromážděny komunitou a poté uchovány jako velkolepý památník božstva. Votivní dary byly vyrobeny z materiálů, které nesměly být spotřebovány, utraceny nebo použity k jinému účelu než jako dary bohu. Votivními dary mohla být vyleptaná zobrazení v kamenných nebo vyřezávaných sochách božstva, veřejné nápisy, keramika nebo šperky nebo jídlo pro modly. V dobách hladomoru, moru nebo války uctívači modly často skládali sliby svým bohům a slibovali, že za projevenou laskavost něco dají. Když potíže pominuly, věřící přinesl do chrámu nebo svatyně votivní oběť a nechal ji tam.

Příběh o Jeftovi ve Starém zákoně obsahuje typ votivní oběti. Před útokem na Ammonity složil Jeftách slib Bohu: Pokud bitvu vyhraje, obětuje Bohu zápalnou oběť po návratu domů. Jefta pošetile uvedl, že obětí bude to, co mi vyjde ze dveří mého domu vstříc (Soudců 11:31). Bůh dal Jeftovi vítězství, ale byla to jediná Jeftova dcera, která ho pozdravila, když se vrátil (verš 34). Protože oběť byla učiněna při splnění slibu, mohla být považována za votivní oběť.Dodnes mnoho kultur a náboženství praktikuje dávání votivních darů. Stúpy, chrámy, pagody a svatyně jsou obvykle naplněny jídlem, svíčkami, květinami, drobnostmi, obrazy atd., aby uctili různá božstva – a zajistili dárci prosperitu, dobré zdraví a další požehnání. Západní praxe házení mincí do fontány pro štěstí by mohla být považována za sekularizovaný typ votivní nabídky.Votivní dary jsou součástí římskokatolického i východního ortodoxního náboženství. V latině termín ex-voto znamenalo podle slibu a původně označovalo dar daný k naplnění soukromého slibu ke cti Boha. V obou církvích se votivní dary provádějí nejen k uctění Boha, ale také k uctění Marie nebo různých svatých. Například lze zapálit malou bílou votivní svíčku před sochou nebo posvátným obrazem v katedrále nebo svatyni. Svíčka, nazývaná také modlitební svíčka, může být zapálena z oddanosti Bohu, na počest zesnulého milovaného člověka nebo jako vděčnost světci za vysvobození z nebezpečí nebo nemoci. Katolíci také sledují votivní mše k oslavě zvláštních příležitostí, jako jsou svatby, pohřby nebo volba papeže. Římský misál z roku 1970 obsahuje patnáct votivních mší, včetně oslav Nejsvětější Trojice, Ducha svatého, Nejsvětější svátosti, apoštolů, svatého Petra a svatého Pavla. Účelem těchto votivních mší je prý vzbuzovat mezi lidmi oddanost.Zapalování svíček, když se člověk modlí (nebo dělá cokoli jiného, ​​když na to přijde), není v Písmu zakázáno. Svíčky mohou přidávat krásu prostředí, ale nemají žádnou sílu a žádné mystické nebo nadpřirozené vlastnosti. Nemohou doprovázet naše modlitby do nebe, činit naše modlitby mocnějšími nebo účinnějšími ani jakkoli prodlužovat naše modlitby. Jakákoli votivní oběť učiněná světci je modloslužba; jakýkoli votivní dar, který se pokouší získat přízeň u Boha nebo získat Jeho požehnání, sklouzne do říše pověr.Top