Co je to oltář?

Co je to oltář? OdpovědětOltář je jakákoli stavba, na které se pro náboženské účely přinášejí obětiny, jako jsou oběti. Byla to obvykle vyvýšená plošina s rovným povrchem. V Bibli je více než čtyři sta odkazů na oltáře. Slovo oltář je poprvé použito v Genesis 8:20, když Noe postavil oltář Hospodinu poté, co opustil archu. Tato myšlenka však byla přítomna již v Genesis 4:3–4, kdy Kain a Ábel přinášeli své oběti Hospodinu. S největší pravděpodobností předkládali své obětiny na nějakém typu oltáře, i když slovo oltář se v této pasáži nepoužívá.Oltář vždy představoval místo zasvěcení. Než Bůh dal svůj zákon Mojžíšovi, lidé dělali oltáře, kdekoli byli, z jakéhokoli materiálu, který byl k dispozici. Oltář se často stavěl na památku setkání s Bohem, které mělo na někoho hluboký dopad. Abram (Genesis 12:7), Izák (Genesis 26:24–25), Jákob (Genesis 35:3), David (1 Paralipomenon 21:26) a Gedeon (Soudci 6:24) všichni postavili oltáře a uctívali je poté, co jedinečné setkání s Bohem. Oltář obvykle představoval touhu člověka plně se zasvětit Pánu. Bůh působil v životě člověka takovým způsobem, že si člověk přál vytvořit něco hmatatelného, ​​aby si to připomněl.

V dobách izraelské vzpoury a modlářství Hospodinovy ​​oltáře chátraly. Prorok Eliáš, který se postavil proti Baalovým prorokům na hoře Karmel, opravil Hospodinův oltář, který byl zbořen (1. Královská 18:30). Eliášovo restaurování oltáře bylo významné vzhledem k nekontrolovatelnému pohanství jeho doby. Také, přestože žil v rozděleném království, prorok ve své stavbě symbolizoval jednotu Božího lidu: Eliáš vzal dvanáct kamenů, jeden pro každý z kmenů pocházejících z Jákoba, kterému Hospodinovo slovo přišel a řekl: ‚Tvé jméno bude Izrael.‘ Z kamenů postavil oltář ve jménu Hospodinově (1. Královská 18:31–32). Právě na tento přestavěný oltář Bůh spustil oheň a zahanbil ctitele Baala (verše 38–39).Někdy Bůh sám přikázal, aby byl postaven oltář poté, co někoho zázračným způsobem vysvobodil (Deuteronomium 27:4–7; Exodus 30:1). Takový oltář by byl památkou, která by budoucím generacím pomohla připomenout si mocná díla Páně. Protože usmíření je Boží dílo, Zákon stanovil, že oltář vyrobený z kamenů musí být vyroben z přírodních, nebroušených kamenů, protože jej poskvrníte, použijete-li na něj nástroj (Exodus 20:25).Když Bůh dal pokyny pro svatostánek, dal také podrobné pokyny pro druh oltáře, který by měl dvůr obsahovat (Exodus 27:1–8). Na tomto oltáři lidé přinášeli oběti, které Bůh přijal jako smíření za jejich hřích. Měl mít čtyři rohové výstupky, jeden v každém rohu. Musela být dostatečně velká, aby pojala oběti býků, ovcí a koz. Pro chrám, který Šalomoun postavil, byl oltář vyroben z čistého zlata (1. Královská 7:48).V nejširším slova smyslu je oltář pouze určeným místem, kde se člověk někomu nebo něčemu zasvěcuje. Mnoho církevních budov má oltáře pro modlitby, přijímání, svatby a další posvátné účely. Někteří křesťané si vytvářejí své vlastní oltáře pro osobní uctívání jako viditelnou připomínku Římanům 12:1, která říká, abyste se představili jako živá oběť.

Každé lidské srdce má neviditelný oltář, kde zuří válka mezi tělem a duchem. Když odevzdáme oblasti svého života pod kontrolu Ducha svatého, ve skutečnosti položíme tuto oblast na oltář před Bohem. Může pomoci představit si Abrahamův oltář, kde obětoval svého syna Izáka Hospodinu (Genesis 22:9). Můžeme se Pána zeptat, jaké oblasti našeho života požaduje, abychom Mu nabídli. Můžeme to symbolicky položit na oltář a nechat jít. Nepotřebujeme plochý povrch; můžeme kdykoli odevzdat svůj život Bohu na oltář svého srdce.Top