Co to znamená oslavovat Boha?

Co to znamená oslavovat Boha? OdpovědětOslavovat Boha znamená vzdát mu slávu. Slovo sláva ve vztahu k Bohu ve Starém zákoně s sebou nese myšlenku velikosti nádhery. V Novém zákoně slovo přeložené sláva znamená „důstojnost, čest, chvála a uctívání“. Když to spojíme dohromady, zjistíme, že oslavovat Boha znamená uznat Jeho velikost a vzdávat Mu čest tím, že Ho chválíme a uctíváme, především proto, že On a On jediný si zaslouží být chválen, ctěn a uctíván. Boží sláva je podstatou Jeho přirozenosti a my Mu vzdáváme slávu tím, že tuto podstatu uznáváme.Napadá mě otázka, jestli má Bůh všechnu slávu, což má, jak mu pak vzdáváme slávu? Jak můžeme dát Bohu něco, co je především Jeho? Klíč se nachází v 1. Paralipomenon 16:28-29: Přiznejte Hospodinu, rody národů, přiznejte Hospodinu slávu a sílu, přiznejte Hospodinu slávu, která náleží jeho jménu. Přineste oběť a předstupte před něj; uctívejte Hospodina v nádheře jeho svatosti. V tomto verši vidíme z naší strany dvě akce, které tvoří akci oslavování Boha. Nejprve Mu připisujeme nebo vzdáváme slávu, protože je to Jeho povinnost. Nikdo jiný si nezaslouží chválu a uctívání, které vzdáváme, abychom Ho oslavovali. Izajáš 42:8 to potvrzuje: ‚Já jsem Hospodin; to je moje jméno! Nevzdám svou slávu jinému ani svou chválu modlám. Za druhé, máme přinášet Bohu oběť jako součást uctívání, které Ho oslavuje. Jaká je oběť, kterou přinášíme Bohu, abychom Ho oslavili?

Oběť, kterou přinášíme Bohu, když před Něho přicházíme v nádheře nebo kráse Jeho svatosti, zahrnuje souhlas, poslušnost, podřízenost a nacvičování Jeho vlastností nebo Ho vychvalování. Oslava Boha začíná souhlasem se vším, co říká, zvláště o sobě. V Izajášovi 42:5 Bůh prohlašuje: Já jsem Pán Bůh. Stvořil jsem nebesa jako otevřený stan nahoře. Stvořil jsem zemi a vše, co na ní roste. Jsem zdrojem života pro všechny, kteří žijí na této zemi, tak poslouchejte, co říkám. Kvůli tomu, kým je, svatý, dokonalý a pravdivý, jsou Jeho prohlášení a nařízení svatá, dokonalá a pravdivá (Žalm 19:7) a my Ho oslavujeme tím, že jim nasloucháme a souhlasíme s nimi. Boží Slovo, Bible, je Jeho Slovem pro nás, vším, co potřebujeme k životu v Něm. Naslouchat Mu a souhlasit s Ním Ho však neoslaví, pokud se Mu také nepodřídíme a nebudeme poslouchat příkazy obsažené v Jeho Slově. Ale od věků až na věky je Hospodinova láska k těm, kdo se ho bojí, a jeho spravedlnost k dětem jejich dětí – k těm, kdo dodržují jeho smlouvu a pamatují poslouchat jeho přikázání (Žalm 103:17-18). Ježíš zopakoval myšlenku, že oslavovat a milovat Boha jsou jedno a totéž v Janovi 14:15: Milujete-li mě, budete poslouchat, co přikazuji.Boha také oslavujeme tím, že nacvičujeme Jeho vlastnosti a Jeho skutky. Štěpán ve svém posledním kázání, než byl zabit pro svou víru, převyprávěl příběh o Božím jednání s Izraelem od doby, kdy Abraham opustil svou zemi v poslušnosti Božímu příkazu, až do příchodu Krista, Spravedlivého, jehož Izrael zrazen a zavražděn. Když vyprávíme o Božím díle v našich životech, o tom, jak nás zachránil od hříchu, a o úžasných skutcích, které každý den koná v našich srdcích a myslích, oslavujeme Ho před ostatními. I když ostatní ne vždy chtějí slyšet našeho oslavujícího Boha, On je tím více než potěšen. Dav, který slyšel Stephena, nenáviděl, co řekl, zacpal si uši a vrhl se na něj, aby ho ukamenoval. Ale Štěpán, plný Ducha svatého, pohlédl k nebi a uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici (Skutky 7:55).Oslavovat Boha znamená vychvalovat Jeho vlastnosti – Jeho svatost, věrnost, milosrdenství, milost, lásku, majestát, suverenitu, moc a vševědoucnost, abychom jmenovali alespoň některé – znovu a znovu si je procvičovat v mysli a vyprávět ostatním o jedinečné povaze spásu nabízí pouze On.

Top