Je hnutí Slovo víry biblické?

Je hnutí Slovo víry biblické? OdpovědětUčení Slova víry je rozhodně nebiblické. Není to denominace a nemá formální organizaci nebo hierarchii. Místo toho je to hnutí, které je silně ovlivněno řadou vysoce postavených pastorů a učitelů, jako jsou Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul a Jan Crouchovi a Fred Price.


Hnutí Word of Faith vyrostlo z letničního hnutí na konci 20. století. Jeho zakladatelem byl E. W. Kenyon, který studoval metafyzické učení New Thought Phinease Quimbyho. Věda o mysli (kde „pojmenujte to a prohlašujte to“) byla zkombinována s pentekostalismem, což vedlo ke zvláštní směsi ortodoxního křesťanství a mystiky. Kenneth Hagin zase studoval u E. W. Kenyona a udělal z hnutí Word of Faith to, čím je dnes. Ačkoli jednotlivá učení se pohybují od zcela kacířských až po zcela směšné, následuje základní teologie, se kterou se většina učitelů Slova víry spojuje.Jádrem hnutí Word of Faith je víra v „sílu víry“. Věří se, že slova mohou být použita k manipulaci síly víry, a tak vlastně vytvořit to, co věří, že Písmo slibuje (zdraví a bohatství). O zákonech, které údajně řídí sílu víry, se říká, že fungují nezávisle na Boží suverénní vůli a že samotný Bůh těmto zákonům podléhá. Není to nic jiného než modloslužba, která mění naši víru – a potažmo i nás samotné – v Boha.

Odtud se jeho teologie jen vzdaluje od Písma dále a dále: tvrdí, že Bůh stvořil lidské bytosti ke svému doslovnému, fyzickému obrazu jako malé bohy. Před pádem měli lidé potenciál přivolávat věci k existenci pomocí síly víry. Po pádu na sebe lidé vzali Satanovu přirozenost a ztratili schopnost přivolávat věci k existenci. Aby tuto situaci napravil, Ježíš Kristus se vzdal svého božství a stal se člověkem, duchovně zemřel, vzal na sebe Satanovu přirozenost, šel do pekla, znovu se narodil a vstal z mrtvých s Boží přirozeností. Poté Ježíš poslal Ducha svatého, aby replikoval Vtělení ve věřících, aby se mohli stát malými bohy, jak Bůh původně zamýšlel.Po přirozeném vývoji těchto učení máme jako malí bohové opět schopnost manipulovat silou víry a stát se prosperujícími ve všech oblastech života. Nemoc, hřích a selhání jsou důsledkem nedostatku víry a léčí se vyznáním – nárokováním si existence Božích zaslíbení pro sebe. Jednoduše řečeno, hnutí Slovo víry povyšuje člověka na status boha a redukuje Boha na status člověka. Netřeba dodávat, že jde o falešnou reprezentaci toho, o čem křesťanství je. Je zřejmé, že učení Slova víry nebere v úvahu to, co se nachází v Písmu. Při vymýšlení tak absurdních přesvědčení se velmi spoléhá na osobní zjevení, nikoli na Písmo, což je jen další důkaz jeho heretické povahy.

Proti učení Slova víry je jednoduchá záležitost čtení Bible. Jediný Bůh je Svrchovaný Stvořitel vesmíru (Genesis 1:3; 1. Timoteovi 6:15) a nepotřebuje víru – On je předmětem víry (Marek 11:22; Židům 11:3). Bůh je duch a nemá fyzické tělo (Jan 4:24). Člověk byl stvořen k obrazu Božímu (Genesis 1:26, 27; 9:6), ale to z něj nedělá malého boha nebo božského. Pouze Bůh má božskou přirozenost (Galatským 4:8; Izajáš 1:6-11, 43:10, 44:6; Ezechiel 28:2; Žalm 8:6-8). Kristus je věčný, jednorozený Syn a jediné vtělení Boha (Jan 1:1, 2, 14, 15, 18; 3:16; 1. Jan 4:1). V Něm tělesně přebývala plnost Božství (Koloským 2:9). Tím, že se Ježíš stal člověkem, se vzdal nebeské slávy, ale ne svého božství (Filipským 2:6-7), i když se rozhodl odepřít svou moc a kráčet po zemi jako člověk.

Hnutí Slovo víry klame nespočet lidí a nutí je chápat způsob života a víry, které nejsou biblické. V jeho jádru je stejná lež, kterou Satan říká od zahrady: Budete jako Bůh (Genesis 3:5). Je smutné, že ti, kdo kupují hnutí Word of Faith, mu stále naslouchají. Naše naděje je v Pánu, ne v našich vlastních slovech, dokonce ani v naší vlastní víře (Žalm 33:20-22). Naše víra pochází především od Boha (Efezským 2:8; Židům 12:2) a není něčím, co si sami vytváříme. Dávejte si tedy pozor na hnutí Slova víry a jakoukoli církev, která se shoduje s učením Slova víry.Top