Jak mohu předat všechny své starosti a problémy Bohu?

Jak mohu předat všechny své starosti a problémy Bohu? OdpovědětPro mnohé křesťany je někdy znepokojující pravdou, že i když patříme Bohu skrze víru v Krista, zdá se, že stále zažíváme tytéž problémy, které nás sužovaly před spasením. Často jsme znechuceni a zabředneme do starostí života. Skutečnost, že Starý i Nový zákon řeší tento problém stejným způsobem, ukazuje, že Bůh ví, že problémy a starosti jsou v tomto životě nevyhnutelné. Naštěstí nám dal stejné řešení, jaké dal v Žalmech i v Petrově dopise. Vrhněte své starosti na Hospodina a on vás podpoří; nikdy nenechá spravedlivého padnout (Žalm 55:22) a všechnu svou úzkost uvrhne na něj, protože se o tebe stará (1. Petrův 5:7).V těchto dvou verších je obsaženo několik úžasných pravd: Bůh nás bude podporovat, nikdy nás nenechá padnout a stará se o nás. Když to vezmeme jeden po druhém, nejprve vidíme, že Bůh prohlašuje jak svou schopnost, tak ochotu být naší silou a podporou – mentálně, emocionálně a duchovně. Je schopen (a nejlépe ochoten!) vzít vše, co hrozí, že nás zavalí, a využít to v náš prospěch. Slíbil, že bude pracovat na všech věcech společně pro dobro těch, kdo ho milují, kteří byli povoláni podle jeho záměru. I ve chvílích, kdy o Něm pochybujeme, stále pracuje pro naše dobro a Jeho slávu. A také slíbil, že nedovolí, aby žádná zkouška byla tak velká, abychom ji nemohli snést v moci Kristově, a že poskytne prostředek k úniku (1. Korintským 10:13). Tím chce říci, že nás nenechá padnout, jak slíbil v Žalmu 55:22.

Třetí výrok – On se o tebe stará – nám dává motivaci za jeho dalšími sliby. Náš Bůh není chladný, bezcitný ani vrtošivý. Spíše je naším milujícím nebeským Otcem, jehož srdce je něžné ke svým dětem. Ježíš nám připomíná, že stejně jako pozemský otec neodepře svým dětem chléb, tak Bůh slíbil, že nám dá dobré dary, když ho o to požádáme (Matouš 7:11).V duchu prosby o dobré dary se nejprve musíme modlit a říci Pánu, že slyšíme, co říká v Janovi 16:33, kde Ježíš říká: „Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení; ale buď dobré mysli, přemohl jsem svět. Pak bychom měli Pána prosit, aby nám ukázal, jak překonal naše problémy, naše starosti, náš hněv, naše obavy a naši vinu.Pán nám skrze své Slovo, Bibli, zjevuje, že můžeme mít dobrou náladu, že můžeme:1) Radujte se z našich problémů, protože je Bůh použije v náš prospěch: Vědět, že soužení produkuje vytrvalost; a vytrvalost, charakter; a charakter, naděje (Římanům 5:3-4);

2) Chápejte naše starosti jako příležitost k procvičování Přísloví 3:5-6: Důvěřujte Pánu celým svým srdcem a nespoléhejte se na své vlastní porozumění; na všech svých cestách Ho poznávejte a On povede vaše stezky;

3) Bojujte proti našemu hněvu tím, že uposlechnete Efezským 4:32: A buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám; a

4) Vypořádejte se s jakýmikoli hříšnými pocity tím, že uvěříte a budete jednat podle pravdy z 1. Jana 1:9: Vyznáváme-li své hříchy, je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od každé nespravedlnosti. Všechny naše problémy lze překonat jednoduchou vírou v Boží slovo.

Bůh je větší než všechny naše starosti a problémy dohromady a my si to musíme uvědomit, pokud máme mít v životě nějaké vítězství. Těmito obtížemi trpí každý, protože Bible učí, že pokušení je pro lidstvo běžné (1. Korintským 10:13). Nesmíme dovolit satanovi, aby nás oklamal, abychom si mysleli, že všechny naše problémy jsou naší vinou, všechny naše obavy se vyplní, všechen náš hněv nás odsuzuje nebo že všechna naše vina pochází od Boha. Jestliže hřešíme a vyznáváme se, Bůh odpouští a očišťuje. Nemusíme se stydět, ale raději vzít Boha za Jeho Slovo, které odpouští a očišťuje. Žádný z našich hříchů není tak těžký, aby je Bůh nemohl z nás sejmout a vrhnout do nejhlubšího moře (viz Žalm 103:11-12).

Ve skutečnosti pocity pocházejí z myšlenek, takže i když nemůžeme změnit to, jak se cítíme, můžeme změnit to, jak myslíme. A to je to, co Bůh chce, abychom dělali. Například ve Filipským 2:5 je křesťanům řečeno: „Buďte ve vás takové smýšlení, jaké bylo také v Kristu Ježíši. Ve Filipským 4:8 je křesťanům řečeno, aby přemýšleli o věcech, které jsou pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, krásné, s dobrou zprávou a chvályhodné. V Koloským 3:2 je nám řečeno, abyste se soustředili na věci nahoře, ne na věci na zemi. Proto, když to děláme, naše pocity viny se zmenšují.

Takže bychom se měli každý den, krok za krokem, modlit o Boží slovo, aby nás vedlo, číst nebo naslouchat Božímu slovu a rozjímat o Božím slově, když přijdou problémy, starosti a úzkosti života. Tajemství odevzdání věcí Kristu není ve skutečnosti žádným tajemstvím – je to jednoduše prosit Ježíše, aby vzal na sebe břemeno prvotního hříchu a byl naším Spasitelem (Jan 3:16), a také se podřídit Ježíši jako našemu Pánu každý den. - denní život.Top