Dívá se Bůh na neúmyslný hřích jinak?

Dívá se Bůh na neúmyslný hřích jinak? OdpovědětKniha Leviticus vyžadovala různé oběti podle toho, zda byl hřích úmyslný nebo neúmyslný. Znamená to, že Bůh pohlíží na neúmyslné hříchy jinak?Nepřesně. Je jasné, že Bůh rozlišoval mezi úmyslnými a neúmyslnými hříchy, pokud jde o nabídky ve Starém zákoně. Leviticus 4:2–3 uvádí tento příklad: Když někdo neúmyslně zhřeší a udělá to, co je zakázáno v některém z Hospodinových příkazů – zhřeší-li pomazaný kněz a přivodí vinu na lid, musí přivést k Pánu mladého býka bez vady jako oběť za hřích za hřích, který spáchal.

Myšlenka neúmyslného hříchu v Leviticus 4 souvisí s hříchem zabloudilým nebo náhodně. V těchto případech může být učiněna nabídka. Nebyla však k dispozici žádná nabídka pro případy, kdy člověk úmyslně zhřešil. Numeri 15:30–31 říká, že každý, kdo vzdorně hřeší, ať už se narodil nebo cizinec, se rouhá Hospodinu a musí být odříznut od lidu Izraele. Protože pohrdli Hospodinovým slovem a porušili jeho přikázání, musí být zcela jistě vyhlazeni; jejich vina zůstává na nich. Ti, kteří se vzbouřili při spáchání úmyslného hříchu, měli být odříznuti nebo odděleni od lidí.Zatímco ve Starém zákoně možná existoval rozdíl z hlediska důsledků neúmyslných a úmyslných hříchů, Bible jasně ukazuje, že všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy (Římanům 3:23). Oběti Starého zákona předznamenaly oběť samotného Ježíše Krista jako oběť na kříži za naše hříchy. Ježíš je dostatečnou náhradou za odpuštění a věčný život.V Janovi 14:6 Ježíš učí: Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. I když každý člověk zhřešil (kromě Ježíše), máme příležitost k odpuštění a vykoupení z hříchu skrze Ježíšovu oběť na kříži. Vírou v Něho je dosaženo spasení (Efezským 2:8–9). To platí bez ohledu na úmyslné či neúmyslné hříchy, ať už se člověk domnívá, že zhřešil málo nebo zhřešil hodně.Písmo je jasné, že lidstvo bylo stvořeno jako dobré, ale nyní je v důsledku pádu hříšné (Genesis 3). Bez ohledu na druh nebo úroveň hříchů, kterých se člověk dopustil, Ježíš stačí k tomu, aby odpustil a nabídl věčný život. Ti, kdo odmítnou evangelium, bez ohledu na to, jak velký nebo malý hřích spáchali, budou na věčnost odloučeni od Boha a za své hříchy zažijí věčný trest. Bůh volá všechny lidi, aby k němu přišli, protože pod nebem není dáno žádné jiné jméno, které by nabídlo spasení (Skutky 4:12).Top